logo

Rozwiązania Smart City

Każdego dnia rośnie odsetek osób żyjących w miastach. W roku 2050 aż 66% populacji świata, a więc blisko 6,5 miliarda ludzi, zamieszkiwać będzie tereny zurbanizowane. W BetterSolutions pracujemy nad rozwiązaniami, które wspomagają interakcje mieszkańców, biznesu i administracji z fizyczną tkanką systemów miejskich dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych.

Miasto jest systemem złożonym, w którym nieustannie oddziałują na siebie takie obszary jak środowisko, energetyka czy transport. O poziomie inteligencji miasta przesądza to, w jaki sposób mieszkańcy, administracja i biznes wchodzą w interakcje z fizycznymi systemami miejskim i w jaki sposób podejmują oni decyzje.

Dlatego pierwszym celem prac nad technologiami smart city powinno być zintegrowanie systemów miejskich i zapewnienie wszystkim interesariuszom dostępu do informacji o stanie miasta. Informacje te pochodzą z licznych systemów takich jak systemy obsługi transportu, zarządzania energią, komunikacji publicznej czy automatyzacji budynków.

Dopiero dysponując taką architekturą, możliwe jest szybkie tworzenie aplikacji pozwalających na sterowanie procesami miejskimi oraz na ich monitorowanie w czasie rzeczywistym, a także łatwe udostępnianie danych w formule open data. Podejście takie gwarantuje nie tylko sprawne funkcjonowanie miasta, ale i dynamiczny rozwój ekosystemu biznesowego, w ramach którego powstawać będą dodatkowe aplikacje

i rozwiązania oferujące miastu i jego mieszkańcom wartość dodaną. Dzięki aplikacjom mobilnym dostęp do informacji, raportów i funkcji kontrolnych jest na wyciągnięcie ręki, w każdym miejscu i czasie, dla mieszkańców, służb miejskich, przedsiębiorców i administracji.

W BetterSolutions wyznajemy wizję rozwoju inteligentnych miast, ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców i stymulujących rozwój lokalnej gospodarki. Wizję tę urzeczywistniamy od 2013 roku, pracując w międzynarodowych konsorcjach B+R oraz realizując inteligentną strategię rozwoju Pomorza mającą na celu utworzenie w Gdańsku smart city living lab.

Pracując w takim paradygmacie, stworzyliśmy aplikację City Activity Stream, która w automatyczny sposób zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o wykrywanych w czasie rzeczywistym zdarzeniach pogodowych, środowiskowych czy drogowych.

integracja integracja
kontrola kontrola dedykowane aplikacje pozwalające sterować pracą poszczególnych systemów miejskich
monitoring monitoring dostęp do zintegrowanych i zagregowanych danych z różnych dziedzin życia miasta pozwala na monitorowanie jego stanu i zwiększoną świadomość sytuacji
otwarte dane otwarte dane udostępnianie danych z systemów miejskich w formule open-data na niespotykaną dotąd skalę
rozwiązania mobilne rozwiązania mobilne szybki rozwój aplikacji mobilnych i prostota ich wdrażania oferują wszystkim mieszkańcom ciągły kontakt z tkanką miejską

ŚRODOWISKOsystemy pomiaru zanieczyszczenia powietrza, systemy pogodowe, czujniki natężenia hałasu

BUDYNKIsystemy automatyzacji budynków, inteligentne domy, systemy zarządzania infrastrukturą

MOBILNOŚĆinteligentne systemy transportowe, komunikacja publiczna, systemy kontroli dostępu, systemy zarządzania ruchem ulicznym

ENERGIAenergetyka, systemy zarządzania energią, systemy oświetlenia ulicznego, inteligentna sieć energetyczna