logo

PROJEKTY B+R ACCUS Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems

Celem projektu jest stworzenie platformy integracji i koordynacji systemów miejskich, która wspiera wdrażanie standardów smart city.

ACCUS

Platforma ICP pozwoli na integrację i koordynację pracy systemów miejskich takich jak sterowanie ruchem, monitoring zanieczyszczeń czy oświetlenie zewnętrzne, co z kolei umożliwić ma całościową optymalizację procesów skojarzonych z poszczególnymi systemami.

W ramach projektu BetterSolutions pracuje nad komponentem platformy ICP – silnikiem przetwarzania zdarzeń złożonych (complex event processing), który pozwoli na wykrywanie zdarzeń w przestrzeni miejskiej takich jak przekroczenie dopuszczalnego progu zanieczyszczenia powietrza czy poziomu hałasu. Jednym z zastosowań CEDE (Complex Event Detection Engine) jest przetwarzanie danych na temat ruchu drogowego w mieście w celu wykrywania wysokiego natężenia oraz korków.

BetterSolutions dostarczy także system CAS (City Activity Stream), który posłuży jako narzędzie komunikacji mieszkańców z miastem i środowiskiem systemu ACCUS. Mobilne aplikacje pozwolą mieszkańcom na zgłaszanie incydentów typu zaśmiecenie czy dziura w drodze oraz na otrzymywanie komunikatów od ACCUS na temat sytuacji w mieście, generowanych przez CEDE.

Rezultaty projektu zostały zademonstrowane w ramach pilotażowej instalacji ACCUS ICP w Gdańsku w styczniu 2016 roku.

Partnerzy: TNO, Acciona, Thales, Technical University Eindhoven, Politechnika Gdańska, Tecnalia

Finansowanie: FP7/ARTEMIS-IA (2013-2016)

PROJEKTY B+R FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego silnika optymalizującego służącego do rozwiązywania problemów klasy TTRP (truck and trailer problem).

FLOTA++

Problemy marszrutyzacyjne (routing problems) są charakterystyczne dla branży transportowej i logistycznej, gdzie w celu minimalizacji zużycia paliwa konieczne jest tworzenie planów transportu przez wyznaczenie jak najkrótszych tras dla floty odpowiedzialnej za zaopatrzenie zakładów lub dystrybucję produktów.

Stworzony w ramach projektu silnik generował będzie automatycznie plany transportowe uwzględniające okna czasowe, obsługę wielu punktów załadunku i rozładunku oraz ładowność pojazdów.

Rezultaty zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju technologii wspierających zarządzanie transportem i logistyką. Silnik zostanie zastosowany do ulepszenia produktu MuuMap, który jest systemem zarządzania transportem w branży mleczarskiej.

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych (2015-2016)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Gdańską.

PROJEKTY B+R GO_GLOBAL.PL Internacjonalizacja platformy Logistics as a Service opartej na technologii internetu rzeczy

Dzięki pozyskanemu finansowaniu BetterSolutions wprowadzi na zagraniczne rynki system zarządzania transportem BetterMap.

GO_GLOBAL.PL

BetterMap, będąc rozwiązaniem klasy Transportation Management System, oferuje funkcjonalności platformy Logistics as a Service gotowej na integrację systemów wbudowanych i cyber-fizycznych zgodnie z ideą Internet of Things.

Projekt będzie realizowany w ramach programu GO_GLOBAL.PL, którego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2016)

PROJEKTY B+R OASIS Observatories based on Applications and Semantic Information System

Celem OASIS jest stworzenie platformy informatycznej służącej do uruchamiania, zarządzania i integrowania programów obserwacji Ziemi.

OASIS

Głównym założeniem projektu jest dostarczenie narzędzi pozwalających na tworzenie aplikacji, którymi posługiwać będą się mieszkańcy w celu gromadzenia danych na temat form pokrycia i użytkowania terenu (LULC: land use and land cover). Gromadzone w ten sposób dane mają, z jednej strony, zasilić zasoby programu Copernicus i GEOSS, z drugiej zaś – posłużyć jako punkt wyjścia do tworzenia aplikacji komercyjnych.

W ciągu trzech lat trwania projektu BetterSolutions stworzy kluczowe komponenty platformy służące do przetwarzania informacji geograficznej, w tym moduł integracji danych LULC. Jedną z innowacji będzie stworzenie semantycznej nomenklatury służącej do opisu form pokrycia i użytkowania terenu, co umożliwi integrowanie danych pochodzących z różnych programów obserwacji Ziemi.

Jednym z rezultatów projektu będzie stworzenie systemu, wykorzystującego OASIS, by przetwarzać dane naziemne i satelitarne (MODIS, Sentinel-1 i Sentinel-2) w celu szacowania ilości biomasy dostępnej na pastwiskach. Dzięki temu wraz z końcem projektu BetterSolutions wprowadzi do swojej oferty kierowanej do rolnictwa innowacyjny produkt klasy precision farming, będącym uzupełnieniem systemu MuuMap przeznaczonego dla branży mleczarskiej i hodowców bydła mlecznego.

Partnerzy: Indra Sistemas SA, Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgarian Academy of Sciences, Instytut Geodezji i Kartografii, Lahti University of Applied Sciences

Finansowanie: Horizon 2020 (2016-2019)