logo

Firma BetterWorld

W BetterSolutions jesteśmy przekonani, że gra wartości społecznej i ekonomicznej nie jest grą o sumie zerowej. Nasze rozwiązania i produkty gwarantują nie tylko korzyść gospodarczą naszym klientom i naszej firmie, ale posiadają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i naturalne. Jesteśmy firmą, która konsekwentnie realizuje wizję lepszego, inteligentnego świata. Świat jest inteligentny, gdy oferuje ludziom optymalne rozwiązania ich problemów.

Nasza strategia odpowiedzialnego biznesu „BetterWorld” oznacza, że podejmujemy dalekosiężne i konsekwentne działania na rzecz otoczenia inteligentnego, bezpiecznego i opartego na współpracy.

Inteligentne otoczenie

Nasze produkty i usługi nie są celem samym w sobie. Nasze systemy informatyczne podnoszą standardy codziennego funkcjonowania biznesu, otoczenia społecznego i administracji publicznej. Wdrażając innowacje technologiczne, mamy na uwadze to, by ich użytkownicy otrzymywali użyteczne narzędzia, dzięki którym mogą rozwiązywać problemy, optymalizować organizacje, podnosić jakość życia. 

DOBRE PRAKTYKI

Innowacje dla przestrzeni inteligentnych
W portfolio BetterSolutions znajduje się szereg produktów wspierających inteligentne zarządzanie otoczeniem. Nasze rozwiązania umożliwiają efektywne wykorzystanie flot pojazdów i optymalizację planów transportowych, usprawniają przepływ informacji pomiędzy wszystkimi aktorami łańcucha logistycznego, gwarantują niezawodność procesów produkcyjnych i bezpieczny przewóz żywności o niskiej podatności transportowej. Inicjujemy i włączamy się w działania, które budują inteligentne rolnictwo. Wreszcie, wdrażamy standardy smart city w ramach infrastruktury miejskiej, działając na rzecz stworzenia w Gdańsku Smart City Living Lab.

Bezpieczne środowisko

BetterSolutions projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Podejmujemy konsekwentne działania proekologiczne, pracując nad technologiami przyjaznymi dla ludzi i ich naturalnego otoczenia. 

DOBRE PRAKTYKI

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
MuuMap to rozwiązanie przeznaczone dla branży mleczarskiej. System służy organizacji i optymalizacji transportu mleka i gwarantuje zrównoważone gospodarowanie zasobami w transporcie żywności. Nasza technologia w znacznym stopniu redukuje długość tras pokonywanych przez ciężarówki, minimalizując nie tylko emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także pozytywnie przekładając się na stan dróg. Z kolei nasze rozwiązania w obszarze rolnictwa precyzyjnego pozwalają na selektywne dozowanie nawozów i środków ochrony roślin, zmniejszając negatywne oddziaływanie agrochemikaliów na środowisko.

Współpraca

Naszej aktywności biznesowej przyświeca założenie, że rozwój innowacji i użytecznych społecznie technologii jest możliwy tylko w takim ekosystemie, w którym trwa wymiana wiedzy i doświadczeń między wszystkimi interesariuszami, a współpracujący partnerzy oferują sobie nawzajem komplementarne kompetencje. Szczególny nacisk kładziemy na transfer technologii, działając w partnerstwie z wiodącymi organizacjami naukowo-technologicznymi w Polsce i Europie.

DOBRE PRAKTYKI

Współpraca na rzecz regionalnego systemu innowacji
Od kilku lat BetterSolutions realizuje strategiczne cele w obszarze inteligentnego otoczenia, aktywnie działając w największym w Polsce Klastrze ICT „Interizon”. Dyrektor zarządzający BetterSolutions, Przemysław Szleter, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu kierującej Klastrem fundacji. Zgodnie z misją Klastra, propagującego współpracę między firmami ICT, administracją i ośrodkami naukowymi, BetterSolutions jest aktywnym członkiem partnerstwa realizującego strategię inteligentnej specjalizacji regionu Pomorza pod nazwą „ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”.