logo

B+R Agenda

BetterSolutions realizuje wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe mające na celu prototypowanie, eksperymentalny rozwój i walidację komponentów systemów kluczowych z punktu widzenia dostarczanych przez firmę rozwiązań. Firma bierze również udział w projektach B+R finansowanych ze środków krajowych (NCBR/RPO) i europejskich (ARTEMIS/ECSEL/H2020).

B+R Technologie

Rozwijając produkty dla transportu, przemysłu, rolnictwa i inteligentnych miast, prowadzimy strategiczne prace B+R w kilku obszarach technologicznych.

 • Bezprzewodowe sieci czujnikowe

  Bezprzewodowe sieci czujników stanowią istotny element naszych rozwiązań w zakresie telematyki i telemetrii. Wykorzystujemy je w celu usprawnienia wymiany danych między kluczowymi ogniwami łańcucha logistycznego. Rozwijamy semantyczne technologie bazodanowe wspierające wymienialność czujników oraz pozwalające na ich łatwą integrację z usługami osadzonymi w chmurze.

 • Algorytmy optymalizacyjne

  Oferując systemy zarządzania transportem (TMS), firma od lat rozwija autorskie algorytmy służące do optymalizacji procesów logistycznych. Prace badawczo-rozwojowe realizowane w tym obszarze koncentrują się m.in. na optymalizacji wielokryterialnej, a także na szczegółowych zagadnieniach marszrutyzacji pojazdów jak truck and trailer routing problem.

 • Systemy informacji przestrzennej (GIS)

  Kluczowym obszarem B+R firmy są systemy informacji przestrzennej. Rozwijamy technologie stosowane przy mapowaniu pól uprawnych i rysowaniu siatki drogowej uwzględniającej rozszerzone parametry dróg. W naszych produktach implementujemy technologie pozycjonowania (GPS, GNSS, GLONAS) i rozwiązania nawigacyjne przeznaczone do zarządzania flotami transportowymi i wspierające precyzyjne prowadzenie maszyn rolniczych.

 • Systemy wbudowane i telematyka

  We współpracy z przemysłem motoryzacyjnym rozwijamy prototypy systemów wbudowanych, integrowanych z komputerami pokładowymi pojazdów. Do ich zadań należą odczyt i niskopoziomowe przetwarzanie danych na temat parametrów jazdy, położenia pojazdu, stanu ładunku czy operacji innych urządzeń. Systemy te wdrażamy produkcyjnie w ramach rozwiązań dedykowanych dla transportu i rolnictwa precyzyjnego.

Współpraca B+R

Firma jest zaangażowana w kilka strategicznych programów i inicjatyw B+R+I realizowanych na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

 • Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji regionu

  Od 2014 roku BetterSolutions jest zaangażowane w realizację strategii Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W wyniku przeprowadzonego konkursu jedną ze specjalizacji regionu zostanie program “Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”. Główne obszary B+R+I w ramach ISP2 to systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, internet rzeczy, multimodalne interfejsy człowiek-maszyna oraz inżynieria kosmiczna i satelitarna.

 • ARTEMIS-IA/ECSEL-JU

  BetterSolutions jest członkiem ARTEMIS Industry Association, sieci przemysłowej zrzeszającej uczelnie, centra badawcze i firmy wysokich technologii z całej Europy. Celem organizacji jest realizacja prac B+R w dziedzinie systemów wbudowanych. W ramach ARTEMIS uczestniczymy w ECSEL-JU (Electronic Components and Systems for European Leadership – Joint Undertaking), będącym partnerstwem publiczno-prywatnym, którego zadaniem jest zarządzanie i finansowanie europejskiej agendy badawczej w obszarze rozwoju komponentów elektronicznych.

 • Pomorski klaster ICT „Interizon”

  Od 2010 roku firma jest członkiem Pomorskiego Klastra ICT Interizon, skupiającego ponad 150 firm, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu. W roku 2015 Interizon uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Prezes BetterSolutions, Przemysław Szleter, pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządzającej klastrem fundacji.

 • ACCUS 2.0

  BetterSolutions jest jednym z partnerów konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt ACCUS (2013-2016). W ramach projektu firma wykonywała prace mające na celu stworzenie prototypu platformy integracji i koordynacji działań systemów miejskich. Aktualnie BetterSolutions uczestniczy w przygotowaniach do realizacji kolejnego projektu, w ramach którego powstanie produkcyjna wersja platformy, a miasto Gdańsk stanie się smart city living lab.

 • Technologie kosmiczne

  BetterSolutions jest uczestnikiem grupy zadaniowej “Space” działającej w ramach klastra ICT Interizon. Celem grupy jest integracja i koordynacja działań podmiotów sektora kosmicznego działających w regionie Pomorza oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć realizowanych przy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).